جستجو برای کلمه :

  • جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی

    علائم اقتصادی از رکود خبر میدهند نه رشد!

    تحقق نرخ رشد ۷ درصدي اقتصاد به ميزان سرمايه‌گذاري که انجام مي‌گيرد، بستگي دارد. بايد توجه داشت که سرمايه‌گذاري تنها از سوي دولت انجام نمي‌شود، سرمايه‌گذاري از سه بخش تشکيل مي‌شود که يک بخش بودجه…

  • مرتضي افقه در گفت و گو با «نقش اقتصاد» تبعات منفي کاهش ارزش پول ملي را بررسي کرد

    چشم انداز همه گيري رکود اقتصادي

    صدیقه بهزاد پور روزنامه نگار: کاهش ارزش پول ملي با وجود تغيير نامحسوس در برخي از حوزه‌ها که کارشناسان از آن به عنوان «رکود» تعبير مي‌کنند، در حالي صورت مي‌گيرد که به گفته اکثر صاحبنظران،…

< / End-->