جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت وگو با يک کارشناس رويکرد خريد سهام بانکهاي ورشکسته توسط صندوق توسعه ملي را بررسي ميکند

    احياء ناقص بانکهای ورشکسته

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: ناترازي بانک‌ها يکي از شاخص‌هايي به شمار مي‌آيد که به گفته دولت اصلي‌ترين ضربه را به بدنه دولت وارد مي‌کند. صاحبنظران بانکي معتقدند بانک‌ها در حال حاضر با وجود توصيه‌ها و…

< / End-->