جستجو برای کلمه :

  • خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی بذرباش شد

    خسرو دانشجو به سرپرستی معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد و فرزانه صادق مالواجرد از این سمت کنار رفت. به گزارش ایسنا، امروز از سوی مهرداد بذرپاش، خسرو دانشجو به سمت…

< / End-->