جستجو برای کلمه :

  • سرنوشت میلیون ها نفر از مردم منطقه به مخاطره افتاد

    تقدير شُوم درياچه اروميه!

    مستوره برادران نصیری روزنامه نگار: گروه اجتماعي: شايد سِر شده‌ايم،‌ يا شايد «آن‌قدر عزا بر سرمان ريخته…» که ديگر خشک شدن درياچه اروميه مثل گذشته دغدغه‌مان نباشد، اما اگر پاي صحبت‌هاي عيسي کلانتري بنشينيد، هم…

< / End-->