جستجو برای کلمه :

  • «ازکی» تعلیق شد

    هنجارشکنی کارمندان شرکت ازکی منجر به برخورد قانونی بیمه مرکزی با این شرکت و تعلیق مجوز فعالیت آن تا اطلاع ثانوی شد. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته تصاویری از کشف حجاب کارمندان شرکت ازکی…

< / End-->