جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت وگو با يک کارشناس ضرورتهاي اِعمال سياستهاي تشويقي گردشگري را بررسي ميکند

    سايه خاکستري تحريم بر سر صنعت گردشگري

      صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: رکود صنعت گردشگري پس از گذر از سال‌هاي کرونا با قرارگرفتن در سال‌هاي تحريم به چالش‌هاي گسترده‌اي منتهي شد. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي منطقه درآمدهاي ارزي…

< / End-->