جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس پارادوکس وعده هاي دولت و کوچکتر شدن سفره هاي مردم را بررسي مي کند

    بحران امنيت غذايی در ايران

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تغييرات شديد اقليمي و جنگ اوکراين و روسيه در عرصه بين المللي و همچنين گراني‌هاي، سياست‌ها و برنامه ريزي‌هاي اشتباه مديران در سطوح مختلف داخلي در ايران باعث شده تا هر…

< / End-->