جستجو برای کلمه :

  • بانوان نقش مهم و اثربخشی در عملکرد بانک ایفا می‌کنند

      محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانوان شاغل در واحدهای ستادی و اجرایی بانک نقش و اثربخشی غیر قابل انکار و ارزشمندی در عملکرد مثبت بانک ایفا می‌کنند. محمد شیخ حسینی در نشست با اعضا کمیته بانوان اظهار…

< / End-->