جستجو برای کلمه :

  • حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

    برداشت از داراییهای کارگران ممنـــوع!

    امروز مديريت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را از حيطه  اختيار تأمين اجتماعي که براساس تمام اسناد تاريخي مالک ۱۰۰ درصد سهام اين بانک است، گرفته‌اند و به وزارت اقتصاد و دارايي انتقال داده‌اند تا…

< / End-->