جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» از نارسايي هاي مزمن در زيرساخت هاي شبکه ريلي گزارش مي دهد

    ناکارآمدي نظام مديريت ريلي

    سید ابوالفضل بهره دار روزنامه نگار: حکمراني مناسب براي زيرساخت‌هاي اساسي در تمام دنيا از جمله بخش هاي حياتي محسوب مي‌شود که نقش مهمي در کارآمدي موثري در اقتصاد و توسعه پايدار ايفا مي‌نمايند. مديريت…

< / End-->