جستجو برای کلمه :

  • امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان کشور

    دلایل عدم تحقق بودجه

    متأسفانه عمده مشکلات اقتصادي کشور، به نظام بودجه ريزي برمي‌گردد. از هفتاد سال گذشته در ايران عمده بودجه کشور به درآمدهاي نفتي وابسته است و در شرايط حاضر ريشه اصلي مشکلات اقتصادي کشور را بايد…

  • محمدرضا پورابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

    FATF راه حل مشکلات اقتصادی نیست

    فرآيند بحث درباره پذيرش لوايح FATF در مجلس قبل بود که به مجمع رفت و بايد در مجمع تشخيص مصلحت تصميم‌گيري شود. موضوع جديدي هم درباره FATF به مجلس ارتباط نداشته که آن را تصويب…

< / End-->