جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» ابعاد مرگ "يوگني پريگوژين" را واکاوي ميکند؛

    زندگی در وقت اضافه!

    سامان سفالگر روزنامه نگار: نشريه “گاردين“ در گزارشي با اشاره به سقوط هواپيماي حامل “يوگني پريگوژين“ اليگارش شناخته شده روسي و رئيس گروه نظامي واگنر که مدتي قبل، اقدام به انجام کودتا در روسيه کرده…

< / End-->