جستجو برای کلمه :

  • کامران ندری اقتصاددان

    خودتحریمی بانکها

    ارتباطات بانکي بسيار مهم است؛ براي برقراري روابط تجاري با دنيا، نياز به ارتباط وسيع با بانک‌ها داريم و مسلماً هزينهٔ کمتري از کار کردن با صرافي‌ها دارند. ما وارد هر پيماني که بشويم، از…

< / End-->