جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت گو با يک کارشناس معضل فرارهاي مالياتي در اقتصاد زيرزميني را بررسي ميکند

    اقتصاد زيرزمينی

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تمرکز دولت بر دريافت ماليات از سال گذشته تا کنون به دنبال محدوديت صادرات نفت و اِعمال تحريم‌هاي نفتي شکل گرفته است. دولت نيز به دليل جبران کسري درآمدهاي دولتي بر…

< / End-->