جستجو برای کلمه :

  • علی بختیار عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس

    توسعه اقتصاد با رویکرد جهانی

    نتيجه تعاملات با چين و ديپلماسي موفق صورت گرفته از يک طرف و از سوي ديگر پيوستن ايران به بريکس و حرکت به سمت ايجاد تعامل منجر به اين شد که يک اطمينان خاطر براي…

  • «نقش اقتصاد» در گفت گو با يک کارشناس معضل فرارهاي مالياتي در اقتصاد زيرزميني را بررسي ميکند

    اقتصاد زيرزمينی

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تمرکز دولت بر دريافت ماليات از سال گذشته تا کنون به دنبال محدوديت صادرات نفت و اِعمال تحريم‌هاي نفتي شکل گرفته است. دولت نيز به دليل جبران کسري درآمدهاي دولتي بر…

< / End-->