جستجو برای کلمه :

  • پیمان مولوی اقتصاددان

    افول منابع صندوق توسعه ملی

    صندوق توسعه ملي در ايران به انحراف رفته و به قلکي براي همه امور تبديل شده است، در صورتي‌که اين صندوق بايد به منبعي براي ثروت تبديل مي‌شد. پول‌هاي حاصل از صادرات نفت در حوزه‌هاي…

< / End-->