جستجو برای کلمه :

  • فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

    نقش مهم بازار سرمایه برای تأمین مالی حوزه صنعت

      با وجود چالش‌هاي حوزه معدن به خصوص در بخش استخراج، اکتشاف و فراوري، بهتر است اقدامات بيشتري براي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري آن حوزه صورت گيرد که به طور قطع بازار سرمايه از جمله…

< / End-->