جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» از اعمال مقررات سخت گيرانه چين براي رازداري در بخش انرژي گزارش ميدهد

    پنهان کاري چين

    نعیم نوربخش روزنامه نگار: يکي از مقامات بلندپايه حکومت چين خواستار اعمال مقررات سخت‌گيرانه‌تري براي رازداري در بخش انرژي شده است تا اين کشور بتواند از منافع ملي خود در برابر نيروهاي متخاصم خارجي حفاظت…

< / End-->