جستجو برای کلمه :

  • سعید قصابیان کارشناس اقتصادی

    جفا به دانش بنیانها

    سال ۱۴۰۱ بعنوان سال ” توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين” نامگذاري شد. براي توسعه توليد دانش بنيان. هدف اينست که توليد مبتني بر مغز افزار و دانش جايگزين توليد مبتني بر منابع شود. نسبت…

< / End-->