جستجو برای کلمه :

  • آسیب اقتصادی عربستان از کاهش تولید نفت

    عربستان سعودی به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، امسال شاهد رشد اقتصادی بسیار پایین‌تری خواهد بود. به گزارش ایسنا، رشد اقتصاد عربستان سعودی به دلیل کاهش تولید نفت که بزرگترین صادرکننده نفت جهان…

< / End-->