جستجو برای کلمه :

  • دست ترکمنستان از بازار گاز اروپا کوتاه ماند

    ترکمنستان چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد اما در رقابت برای تامین گاز اروپا، تاخیر بزرگی داشته است. به گزارش ایسنا، همزمان با تلاش اروپا برای یافتن منابع تامین جدید پس…

< / End-->