جستجو برای کلمه :

  • فنر تازه اقتصاد ایران

      برای اولین بار حداقل در ۱۲ سال اخیر رشد پایه پولی اقتصاد ایران با شدت قابل توجهی – بیشتر از ده درصد – بیشتر از رشد نقدینگی بوده است و این یک ناترازی تازه…

< / End-->