جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» از عدم نظارت کافي بر عملکرد سيستم بانکي کشور گزارش مي دهد

    بانک ناتراز يا دولت ناتراز ؟

    سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: اين روزها، در سال مهار تورم، توجهات به ناترازي بانک‌ها جلب شده بعنوان علت تورم. بانک‌ها متهم هستند به خلق پول و ناترازي در منابع و مصارف. اما بايد دقت بيشتري…

  • سعید قصابیان کارشناس اقتصادی

    حق پخش تلویزیونی؛ این کجا و آن کجا

    تيم فوتبال رئال مادريد (شاخهٔ فوتبالي باشگاه رئال مادريد) يک تيم خودکفاست. تجارت فوتبال مي‌کند. يکي از منابع مهم درآمد آن حق پخش تلويزيوني ست. با شبکه‌هاي تلويزيوني قرارداد دارد با مبالغ کلان. شبکه‌هاي تلويزيوني…

< / End-->