جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت گو با صباح زنگنه نتايج رايزنيها و الحاق شدن ايران به پيمانهاي خارجي را بررسي ميکند

    حلقه تنگ تحريم با وجود معاهدات بين المللي

      صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: امضاء قراردادهاي مختلف طي ساليان گذشته مانند؛ الحاق ايران به پيمان شانگهاي، تلاش براي حضور در گروه بريکس و حتي توسعه روابط با برخي از کشورهاي منطقه مانند عربستان، امارات و…

< / End-->