افزایش قیمت بنزین مساوی با افزایش تورم

0
46

افزایش پلکانی قیمت بنزین باید در برنامه سوم توسعه اجرا میشد اما مجلس هفتم آن را ملغی کرد، در صورتی که اگر آن برنامه اجرا میشد به نقاط خوبی در مورد مصرف بنزین میرسیدیم. اما اکنون حتی اگر اجرا شود تاثیری در روند مصرف نخواهد داشت.افزایش قیمت بنزین تنها تاثیری که دارد تورم را بالا میبرد و دولت درآمد حاصل از آن را در هزینه جاری به مصرف میرساند و سرمایهگذاری نخواهد کرد. در نتیجه هیچ اتفاقی نمیافتد، ضمن اینکه تورم را بالا میبرد.بنده در شرایط کنونی با افزایش قیمت پلکانی موافق نیستم ولی اگر برنامه سوم در 20 سال گذشته اجرا میشد اکنون به نتایج خوبی دست پیدا کرده بودیم، در شرایط حاضر اجرای این برنامه تأثیر منفی دارد.آنچه اکنون باید انجام داد اینکه روی بحث بهینهسازی و خودروهای کممصرف کار کنند و سوخت را متنوع کنند چون در حال حاضر ما ظرفیت استفاده از سوخت سیانجی و الپیجی را داریم و یا اینکه نفتگاز در خودروهای سواری مصرف شود، افزایش قیمت بنزین الزاماً کاهش مصرف را بدنبال نخواهد داشت.هماکنون اگر سیانجی رایگان هم شود بازهم مردم بنزین مصرف میکنند، بنابراین راهکار اینکه باید ناوگان ریلی تقویت شود، مسافر و بار به جای جاده؛ از مسیر ریل تردد کنند، باید سوخت متنوع شود، خودروهای برقی را وارد چرخه حمل و نقل کنند، موتور خودروها را به سمت کممصرف تنظیم و تولید کنند. به عبارت دیگر سیاست غیرقیمتی از قیمتی مؤثر و کاراتر است ضمن اینک در جامعه هم ایجاد اشتغال میکند و این تأثیر غیرتورمی دارد، وقتی پول در جامعه زیاد شود فقط تورم بالا میرود و هیچ تاثیری در کاهش مصرف ندارد، نتیجه اینکه سیاست غیرقیمتی در حمل و نقل باید دنبال شود زیرا تأثیر بیشتری دارد.اگر 20 سال پیش به صورت پلکانی قیمتها را افزایش میدادند، منطقی بود؛ اقتصاد خود را تنظیم میکرد اما با وضع امروز اقتصاد، رکود و تورم افزایش قیمت فرآورده و حاملهای انرژی تاثیری در کاهش مصرف ندارد و تنها تورم را بالا میبرد زیرا یکباره چند صد همت پول وارد جامعه میشود که تورم را بالا میبرد و مصرف را هم هیچ تغییری نمیدهد.قیمت واقعی بنزین در کشور ما بسیار بالا است اما نمیتوان این کار را انجام داد، زیرا امکان آن وجود ندارد چراکه قیمت واقعی بنزین در شرایط اقتصادی واقعی است یکشبه نمیتوان این شرایط را تغییر داد و منطق هم ندارد که فعلاً قیمت را اصلاح کنیم چراکه نتیجه آن کاهش مصرف نخواهد بود، باید سیاست غیرقیمتی را به طور مستمر دنبال کنیم تا تأثیر داشته باشد.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید