جستجو برای کلمه :

  • يک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با «نقش اقتصاد» تشريح کرد

    موارد سه گانه فلاکت مستأجران در ايران

    اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: مجيد گودرزي کارشناس مسائل مسکن رشد مسکن در ايران را طي ۳۰ سال گذشته ۱۱۰۰ برابر عنوان کرد و گفت: رشد مسکن در ايران طي ۳۰ سال گذشته ۱۱۰۰ برابر…

< / End-->